2008. december 24., szerda

Jézus (BLV) és Mária a Koránban

.

Jézus (BLV) és Mária a KoránbanKarácsonyhoz közeledve egyre többen kérdezik tőlünk, hogy az iszlám mit tanít Jézusról (béke legyen Vele), hogy gondolunk Máriára (Allah legyen Vele elégedett). Ha Isten megsegít minket, ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában nyújt segítséget Noura testvérünk cikke.

„Én vagyok a világ világossága” János 8/12

Karácsony idején Jézus születését ünnepli a keresztény világ.
Jézus(béke legyen Vele) történetét, más vallások, így az iszlám szent könyvének, a Koránnak a leírásában is megtaláljuk.

[Eljöttem] igazolva azt, ami előttem a Tórában volt, és hogy megengedetté tegyek számotokra néhányat azok közül, amelyek megtiltattak nektek. Az Uratoktól származó jellel jöttem hozzátok. Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem! •
Bizony Allah az én Uram, és a ti Uratok, [csak] Őt imádjátok hát! Ez az egyenes út!’” (3:50-3:51)


[Említsd meg,] amikor azt mondta Allah: „Oh, Jézus! Én bizony elaltatlak, felemellek magamhoz, és megkíméllek azoktól, akik hitetlenek. Azokat pedig, akik követtek téged [oh, Mohammed (szav)], a Feltámadás Napjáig azok fölé helyezem, akik hitetlenek. Hozzám lesz majdan visszatérésetek, és dönteni fogok köztetek afelől, amiben összekülönböztetek, (3:55)

És amint Jézus tiszta bizonyítékokkal jött és azt mondta: „bizony bölcsességgel jöttem hozzátok, megmagyarázni nektek amiben nem értetek egyet. Így féljétek Istent, és kövessetek engem. • Bizony, Isten egyedül az én Uram és a tiétek. Ezért szolgáljátok Őt. Ez egy egyenes út.” {43:63-64}


Az iszlámban, Jézusnak (béke legyen Vele) oly nagy a tekintélye, hogy nevének minden említésekor hozzáfűzik a „béke legyen Vele” áldáskérést. Mária (Allah legyen Vele elégedett) elismert rangját a neve utáni „Allah legyen Vele elégedett” áldáskérés jelöli.

Jézus (béke legyen Vele) születésének körülményei a Bibliában írt történettől eltérő. Mégis, ebben a szívhez szóló leírásban sok hasonlóságot fedezhetünk fel avval.
Az említett szövegekben Allah, Isten legkifejezőbb neveként értendő, a muszlimok szerint mely az összes többi 99 megnevezést magában foglalja. Az Egyetlen Teremtő Istent értve alatta, Akiben mind a keresztények, mind pedig a zsidó vallásúak hisznek. Még az arab keresztények is Allahként szólítják Istent.

Először Mária (Allah legyen Vele elégedett) családfáját ismerhetjük meg, majd szeplőtelen fogantatásának, Isten megtestesülő szavának leírása következik, Jézus (béke legyen Vele) születése.

És így kezdődik a történet:

Miután Israel gyermekei kiszabadultak az egyiptomi fogságból, hosszú vándorlás után, letelepedtek őseik földjén.
Hosszú évszázadok teltek el, mialatt Allah Israel fiainak Mózes(béke legyen Vele) után további prófétákat küldött, köztük Salamont és Dávidot (béke legyen Velük), akiknek Allah királyságot, gazdagságot és más népek fölötti hatalmat adott. A Dávid király (béke legyen Vele) házából származó vallásos családok egyike Imrán háza.
Erről így szól Allah a szent Koránban:

Bizony Allah kiválasztotta [minden más] teremtménye közül Ádámot, Noét, Ábrahám és Imrán nemzettségét • egymás leszármazottaiként! Allah Mindent Halló, Mindent Tudó! • [Említsd meg azt,] amikor Imrán felesége azt mondta: „Uram! Felajánlom neked azt, ami a méhemben van, csupán a Te szolgálatodra! Fogadd el tőlem! Bizony Te vagy a Mindent Halló, a Mindent Tudó.” (3:33 – 3:35)
Miután pedig világra hozta őt, azt mondta: „Uram! Bizony leányt hoztam világra.” – Ám Allah tudja a legjobban, [hogy Imrán felesége] kit hozott világra. – „A fiú [akit felajánlottam Neked,] nem olyan, mint a leány. Máriának neveztem el őt. A Te oltalmadat kérem számára, és leszármazottai számára a megkövezett Sátán elől.” • Az ő Ura kegyesen elfogadta [a leányt], és tisztaságban neveltetett fel. Zakariás tétetett meg az ő gyámjának. Valahányszor csak Zakariás belépett hozzá az imahelyre, úgy találta, hogy minden szükségessel elláttatott. „Oh, Mária!” – mondta neki – „Honnan van ez néked?” Ő pedig azt mondta: „Ez Allahtól van. Allah bizony azt látja el számlálatlanul, akit akar.” (3:36 - 3:37)

[Említsd meg,] amikor azt mondták az angyalok: „Oh, Mária! Allah örömhírt ad néked egy Tőle eredő szóról, akinek neve Meszíh (Messiás), Jézus, Mária fia, [ki] tekintélyes lesz az evilágon és a túlvilágon, és azokhoz fog tartozni, akik közel állnak [Allahhoz] • [Már] a bölcsőben beszélni fog az emberekhez, majd érett emberként is, és az igazak közé fog tartozni. • „Uram!” – mondta [Mária] – „Hogyan lehetne nekem gyermekem, holott nem érintett ember?” „Ekképp” – mondta – „Allah azt teremt, amit akar. Amikor egy dolgot elhatároz, akkor csupán annyit mond neki: ’Legyél!’, és az van.” (3:45 – 3:47)

És említsd meg a könyvben Máriát, aki egyszer félrevonult egy időre családjától. • És akkor küldtük hozzá angyalunkat Gabrielt, aki egy tökéletes emberi alakban jelent meg előtte. • Azt mondja, Allah segíts, menj el innen, ha Istenfélő vagy • Az angyal feleli:” Urad küldötte vagyok, hogy téged egy szeplőtelen fogantatásból születendő fiú hírével megajándékozzalak.” • „ Hogyan születhetne nekem fiam, mikor férfi nem érintett engem és nem vagyok közönséges lány?” • Az angyal így felel: „Ez így rendeltetett; Urad így mondja:” ’ez Nekem egyszerű, Könyörületből küldjük öt figyelmeztetésként az embereknek, és ez már elhatároztatott.’” • És így fogant Mária, majd visszahúzódott egy elhagyatott helyre. • A szülési fájdalmak közepette egy datolyapálmánál keresett pihenőt, miközben azt mondta:” ó, csak meghaltam volna már, és feledésbe merültem volna.” • Ekkor alulról megszólalt a gyermek: „ne légy szomorú. Urad egy patakocskát fakasztott neked; • És rázd meg a pálmafát, akkor friss érett datolyák fognak neked öledbe hullani. • Egyél és igyál, és derülj jókedvre. És ha valakivel találkozol, akkor mondd: böjtöt fogadtam a Kegyelmes Urnak, ezért nem akarok ma senkivel beszélni” • Akkor karján a gyermekkel visszatért övéihez. Azok szóltak: Maria, te valami hallatlan dolgot cselekedtél. • Ó Áron nővére, az apád nem volt rossz ember, és az anyád se könnyűvérű nő. • Maria a gyermekre mutatott, azok pedig így feleltek: „hogyan beszéljünk egy csecsemőhöz?” • Jézus így felelt: „Isten szolgája vagyok; Ö adta nekem a könyvet, és egy Prófétává tett. • És áldását adta rám, akárhol is legyek és rám szabta az imát és adakozást ameddig csak élek. • És tiszteletet anyámmal szemben, Nem erőszakosnak és lelketlennek teremtett engem. • És békesség volt velem amikor születtem, és béke lesz velem, amikor meghalok, és a föltámadás napján. • Ez Jézus, Maria fia, és ez az igazság, amiben nincs egyetértés. Allahhoz az nem méltó, hogy egy fiút nemzzen, Dicsértessék az Ur! Ha Ö valamit kigondol, akkor csak annyit mond, hogy Légy, és az lesz. {19:16 -19:34}

3:48 - „És [Allah] megtanítja neki az Írást, a Bölcsességet, a Tórát, és az Evangéliumot.”


Allah különböző csodatételeket tett prófétáinak lehetővé. Mint például Noénak (béke legyen Vele) erőt adott a bárka építéséhez; vagy Ábrahám próféta (béke legyen Vele), akinek a tűz hideg és békés volt. Vagy Mózes próféta (béke legyen Vele), akinek hatalmat adott egy botot kígyóvá változtatni.
Allah Jézust(béke legyen Vele) is hozzásegítette csodatételekhez, azért hogy Isteni küldetését azáltal bizonyíthassa, hogy az embereknek olyasmit mutasson és mondjon, amit azelőtt nem láttak nem hallottak.

Amikor Allah mondja: „Ò Jézus, Mária Fia, gondolj Kegyelmemre veled és édesanyád iránt; hogyan erősítettelek szent sugallataimmal – beszeltél az emberekhez, a bölcsőben és érett férfi korban; és ahogy Én neked az Írást és a bölcsességet tanítottam, a Tórát és az evangéliumot; és ahogy te engedélyemmel agyagból egy madárformát készítettél, beleleheltél, és engedélyemmel az egy valódi madár lett; és ahogy te hozzájárulásommal a vakokat és a kiütéseseket gyógyítottad; és ahogy engedélyemmel a holtakat fölélesztetted; és ahogy Israel fiait tőled távoltartottam, midőn nyilvánvaló üzenettel jöttél hozzájuk és a hitetlenek közülük azt mondták: „ez nem más, mint varázslás”. {5:110}

…..és újra és újra, amikor Mária fia szóba kerül, a te néped kiabálásban tör ki; • és azt mondják: „a mi isteneink a jobbak, vagy Ő?” Csupán ellenkezésként beszélnek így. Nem, ez egy veszekedős nép. Jézus egy szolgáló volt, akit Mi kegyeletből példaként küldtünk Israel gyermekeihez. ….. és bizony Jézus az utolsó óra egy előjele. Így ne kételkedjetek, hanem kövessetek Engem(Isten). Ez egy egyenes út. {43:57- 43:58}

Jézus, miután észrevette [népének] hitetlenségét, azt kérdezte: „Kik az én támogatóim az Allahhoz [vezető úton]?” A tanítványai azt mondták: „Mi vagyunk a te támogatóid az Allahhoz [vezető úton], hiszünk Allahban, és tanúsítsd, hogy mi muszlimok vagyunk! (3:52)


(Az iszlám szó jelentése: a tökéletes alárendelés és odaadás Allahnak, mint egyetlen Istennek. A muszlim szó annak a személynek a megnevezése, aki magát teljes mértékben Isten kegyelmeire bizza.)

Amint a tanítványok mondták: „Ò Jézus, Maria fia, tudna a te Urad nekünk egy megrakott asztalt az égből küldeni?” Ezt mondta:”Ha hívők vagytok, féljétek Istent”. • Azt felelik: „Enni akarunk abból, és hogy megnyugodjon a szívünk, tudni akarjuk, hogy igazat beszéltél e nekünk, és magunk is tanúskodni akarunk arról.” • Jézus, Mária fia válaszolt: Ò Allah, Urunk, küldjél egy terített asztalt az égből, hogy az egy ünnep legyen az elsőnek és az utolsónak közülünk; és egy bizonyíték Tőled; és láss el minket; mert Te vagy a legjobb Gondoskodó.” • Allah szól:” Nézd , leküldöm nektek az asztalt; aki azonban azután is hitetlen marad, azt megbüntetem, úgy, ahogy senkit a világon nem büntettem.” {5:112-5:115}

Urunk! Hiszünk abban, amit [kinyilatkoztatásként] leküldtél, és követjük a küldöttet, írj hát fel minket a tanúságot tevők közé!” (3:53)

Ò ti tanultak ne túlozzatok a hitetekben és ne mondjatok Istenről, mást, csak az igazságot. Valóban, a Messiás, Jézus, Maria fia, csupán Allah küldötte, az Ö Márián keresztül megtestesült Szava, az Ö saját Lelkéből. Ezért higgyetek Allahnak és küldöttének és ne mondjátok: „három”. Hagyjátok ezt el, az jobb lesz nektek. Allah csak egy, egyetlen Isten. Az Ö dicsőségével ellenkezik egy gyermek nemzése. Az övé, ami az égben és a földön van; és Allah elegendő, mint képviselő. {4:171}

Legyen belőletek olyan közösség, amely hív a jóra, utasít a helyénvalóra, és eltilt a helytelentől! Ők azok, akik üdvözülnek. (3:104)Jézus(béke legyen Vele), mint az említett Próféták (béke legyen Velük), Isten küldötteként jött hozzánk. A Korán szavaiból is nyilvánvaló a felszólítás, hogy higgyünk Istenben, kövessük tanítását, saját belső békességünk és az azt tükröző külső világ békessége érdekében. Egymás iránti tiszteletünk és szeretetünk méltó érzések hozzánk, mint Allah, Isten földi helytartóihoz.

Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” János 8/12(xx) módon jelzett Koránversek az Iszlám Egyház Fordító Iroda fordításai alapján
{xx} módon jelzett Koránszövegek Mohammad Ibn Ahmad Ibn Rassoul német fordításának felhasználása alapján

Nincsenek megjegyzések: