2008. április 19., szombat

Emlékezzünk Április 19.-re - A Székely Hadosztály tragédiája

Székely Hadosztály emlékműve, Kocsord


Köröstárkány és a Székely Hadosztály tragédiája
Április 21-én tizenhárom éve lesz annak, hogy újból felállították Mátészalka és Kocsord között, az egykori harcok helyszínén, a Székely Hadosztály emlékművét. Erre az eseményre emlékeznek a térségben április 22-én, pénteken.

Köröstárkányban nagypénteken az 1919. április 19-én legyilkolt tárkányi magyarokról emlékezve a Székely Hadosztály sorsát is felidézték.
1919 áprilisában Bihar megyét is elérte az első világháborúra következő, trianoni nemzeti tragédiánkba torkolló „átrendeződés”. Mint tudjuk, 1919-ben ezekben a napokban vonultak be a román megszállók a jelenlegi román–magyar határ romániai oldalán található nagyvárosokba. Április 19-én Szatmárnémetibe, április 20-án Nagyváradra és Érmihályfalvára nyomulnak be, de négy nap múlva már Debrecenben és április végére a Tisza vonalánál sorakoznak fel a román megszálló alakulatok. Magyarország területére 1918. november 12-én Gyergyótölgyesnél lépett az első román katona. Kolozsvárra, Erdély színmagyar fővárosába 1918 karácsonyának szombatján vonultak be a románok.
A megszállókkal szemben a Székely Hadosztály és néhány más alakulat veszi csak fel a harcot. A főleg Partiumban és Észak-Erdélyben működő Székely Hadosztályt, Székely Különítmény néven, Kratochwill Károly ezredes szervezte meg székely és erdélyi magyar menekült katonákból, de ide tartozott a korábbi kolozsvári 38. honvéd gyaloghadosztály maradványa és egy kárpátaljai rutén zászlóalj is. Az alakulat legnagyobb létszáma 649 tiszt, 12 438 fő legénység, 68 löveg és egy repülőosztály volt. A Székely Hadosztály nevet 1919. január 20-án vették fel, amikor már harcban álltak a 26 ezer fővel támadó román megszálló sereggel.
A Hadosztály felszerelése igen gyenge volt, lőszerutánpótlást nem kapott, mert a budapesti kormány félt a Hadosztály erejétől. Amikor 1919. március 21-én a Szovjet-Oroszországban kiképzett Kun (Kohn) Béla, elvbarátai és a felbőszített csőcselék kikiáltotta a Magyarországi Tanácsköztársaságot, még jobban féltek a Hadosztálytól, mert a legénység az előírt vörös szalag helyett széles nemzetiszínű szalagot varrt föl az egyenruha hajtókájára, majd föllázadt a szatmárnémeti kommunista hatóságok ellen.
A Székely Hadosztály példás hősiességgel harcolt a túlerővel szemben, és szép sikereket is elért. Hadadnál, Kocsordnál, Mátészalkánál is megfutamították az ellenséget. Sokáig reménykedtek abban, hogy majd Budapestről kapnak lőszert és utánpótlást. Budapest „urai” azonban magukra hagyták őket, és lőszer helyett vörös alakulatokat küldtek – ellenük. A Hadosztály sorsát megpecsételte a lőszerhiány, az utánpótlás hiánya és az, hogy lassan két tűz közé került. Egyik oldalról a kommunista alakulatok, másik oldalról a román túlerő támadta őket. Más kiút nem lévén, a Székely Hadosztály április 26-án Demecsernél letette a fegyvert a román megszállók előtt. Kb. 400 tisztet és 4000 fő legénységet a románok Brassóba internáltak. Kratochwill Károly ezredest a románok haditörvényszék elé állították és bebörtönözték. 1920 októberében szabadult, később tábornok lett, majd altábornagy. A trianoni tragédia után a revíziós mozgalom egyik legismertebb képviselője lett, 1946-ban hunyt el Budapesten.
A Székely Hadosztály harcainak tiszteletére az utolsó harcok színhelyén, Mátészalka és Kocsord között, a Kraszna partján emlékművet emeltek, ezt az 1950-es években a kommunista hatóságok leromboltatták. Újbóli felavatása 1995. április 21-én történt. A hét méter magas dombon álló emlékoszlophoz három székely kapu alatt elhaladva lehet feljutni. Az emlékoszlop felirata: „Erdélyért – A székely hadosztálynak 1918–1919 évben a haza integritásáért vívott dicső harcai és e harcokban elesett, hős székely honvédő katonák kegyeletes emlékezetére.” Az oszlopon egy versfelirat is olvasható: „Elült a harc, világok harca, / De új harc lobban, csak a tietek. / Az ősi földért haltatok, / S a halálban örökké éltek.”
Az ősi föld védelmében Köröstárkány mellett is kivették részüket a Székely Hadosztály katonái. Az itteni harcokról Constantin Kiriţescu Istoria pentru integrarea României 1916–1919 című könyvében ez áll: „A Dealul Mare-i erős állást, ahonnan Belényest is lehet látni, egy magyar kadétzászlóalj védte, amely különös hősiességgel harcolt, és nagy veszteségei voltak… A belényesi ütközet heves volt. Nyégerfalvát és Köröstárkányt az éjszakai ütközet során elfoglalták.”
Kiriţescu néhány mondatos tudósításánál, ahonnan hiányzik a tömeggyilkosság ismertetése, sokkal bővebben foglalkozik a Köröstárkány melletti harcokkal Koréh Endre tábori lelkész Erdélyért – A székely hadosztály és dandár története 1918–1919 című könyvében. Ebben a következőket olvashatjuk. „A harcot a nagyváradi honvéd hadapródiskola 17-18 éves tiszti növendékei, III–IV. évfolyambeli derék fiúk vették fel. A hadapródok halálmegvetéssel, elszánt kitartással harcoltak az oláh túlerő ellen… A magyar erő a túlnyomó oláh elől lassan vonult vissza Köröstárkányig, ahol újra felvette a harcot.” A hadapródok segítségére sietett a Werbőczy zászlóalj, a csendőr alakulat és a határrendőrök, mindannyian a Székely Hadosztály kötelékében. Olvassuk tovább Koréh Endre könyvét: „Április 18-án, nagypénteken elkeseredett harc folyt. A székelyek géppuskái oldalba kapták az oláhokat, s a tüzérségük is kitartott a végsőkig… E küzdelemben Köröstárkány népe példátlan hősiességgel vett részt. [Az önfeláldozó hazaszeretet mindenkori hősiessége mellett talán annak is tulajdonítható ez, hogy a falu lakosai székely származásúnak tartják magukat – szerző megjegyzése.] Férfiak, asszonyok vállvetve harcoltak a székely rajvonalban a magyar szabadságért… Másnap [a román túlerő miatt a harcoló magyar alakulatok kénytelenek voltak meghátrálni – sz. m.] békés szándékot színlelve közérdekű hirdetés meghallgatására gyűjtötték össze a falu népét a községháza elé. Ez alatt Szakota, volt kristyóri jegyző géppuskákat rejtett el a szomszéd telkeken. Mikor már a lakosság együtt volt, megszólaltak a gépfegyverek. Percek alatt halomra lőtték a fegyvertelen lakosságot.” A református templom előtti téren 91 (más források szerint 93) áldozata lett a tömegmészárlásnak. A szomszédos Kisnyégerfalván szintén kivégeztek 17 magyart. Itt szomorúfűz jelzi a gyilkosság színhelyét.
A köröstárkányi öldöklés alatt a szomszéd román falvak lakosai is megjelentek, és garázdálkodni, rabolni kezdtek a jómódú magyar faluban. A három napig tartó szabad rablásban teljesen kifosztották a falut. Koréh Endre szerint a gyilkosok nem elégedtek meg a gépfegyverlövésekkel, volt, akinek kezét, lábát, nyakát is átvágták. Hiteles adatok szerint 204 magyar gyermek jutott árvaságra. 16 évestől 80 évet élt idős emberig férfiak, nők, leányok voltak az áldozatok között. Az elhunytakat a falu feletti temetődombon hantolták el, mindenkit a saját családja. „A Fekete-Körös völgyében elesett kis hősök – a nagyváradi hadapródok – és a hősi halált halt székely katonák tetemeit már nem volt, aki elhantolja… Az oláhok kirabolták a halottakat, s a tetemek a kutyák martalékai lettek!” – írja Koréh Endre.
Beke György Itt egymásra találnak az emberek című könyvében Köröstárkányt is bemutatja. A faluban való gyűjtésekor kikötötték, mindenről írhat, csak 1919. április 19-ről nem. A könyvben nem is jelenhetett meg az a beszélgetés, amit az író az egyik még élő szemtanúval folytatott. A szemtanú, Gyulai Ferenc, 15 éves volt 1919-ben. Elmondása szerint úgy tudott megmenekülni, hogy fiatal fiú lévén átugrotta az egyik kerítést, utána lőttek, de nem találták el. Családjából hét áldozata volt a vérengzésnek. A szemtanú így vallott: „Azóta a tárkányiak ereje felköltözött a temetődombra. Azóta olyan gyávák vagyunk, mint a riadt bárányok. Fáj valami, bosszant, mondanánk ezt vagy azt, mert érezzük, hogy igazunk van, de felnézünk a dombra, és belénk szakad a szó.”
A gyalázatos gyilkosságokra évtizedekig nem volt szabad emlékezni, olyannyira nem, hogy a temetőben lévő sírkövekről a román kommunista hatalom lekapartatta az 1919. április 19-ét, nehogy feltűnjön valakinek a sok sírkereszt ugyanazzal a dátummal. Igyekeztek eltüntetni még az emlékét is a vérengzésnek. Ahogy a szemtanú is mondta: félelmet ültettek az emberek szívébe. Ezt a félelmet csak 1999-re tudták némelyek levetkőzni. Gyűjtést indítottak, és 1999 augusztusában sikerült felállítani az emlékművet a román öldöklés során, valamint az első és második világháborúban elhunyt tárkányiak emlékére. Azóta minden évben, nagypénteken, itt emlékeznek meg az áldozatokról.
Legyen békés, csendes pihenésük a köröstárkányi mártíroknak, a falu, Erdély védelmében elesett hősöknek, a Székely Hadosztály bátor katonáinak.
Nagy József Barna

****
Emlékezzünk Április 19.-re


Hogy miért?!
Hamar a Holokausztra naponta emlékezünk - a sajtó, a TV és az összes média erről zeng - de a saját Magyar Halottainkra, Tragédiáinkra - amiket holmi kártérítésekért senki sem nagyított fel, pedig a legállatibb kegyetlenseggel végeztek a testvéreinkkel - nem lehet emelt fővel, büszkén emlékezni, mert azonnal fasisztázni, nácizni kezd a kalmár média!.
Szóval emlékezzünk 1919. apr. 19-re, amikor Köröstárkány teljes lakosságát legyilkoltak a román hordák miután a vörös budapesti kormány által magara hagyott Székely Hadosztály vereséget szenvedett a többszörös túlerőben lévő oláhoktól, és a barbárok a védtelen magyar lakosságon bosszultak meg, hogy oly sokáig nem tudtak legyúrni a székelyeket. Mellesleg Budapestről mégiscsak küldték valamit Kohn Béláék, csak éppenséggel fegyverutánpótlás helyett kommunista alakulatokat... ellenük.
Egy elmenekült kisfiúból felnőtte vált férfi vallomásával zárom az emlékezés sorait, ami - főleg a magyarországi magyarokra - ma is nagyon igaz: „Azóta a tárkányiak ereje felköltözött a temetõdombra. Azóta olyan gyávák vagyunk, mint a riadt bárányok. Fáj valami, bosszant, mondanánk ezt vagy azt, mert érezzük, hogy igazunk van, de felnézünk a dombra, és belénk szakad a szó.”
...ja és 17-18 éves fiatal fiuk, tiszti növendékek, hadapródok is harcoltak, haláltmegvető bátorsággal a megszálló románokkal szemben....e srácok és a többi honvéd holttestét a kóbor kutyák marcangoltak szét a harcmezon, mert senki sem temethette el a magyar hősöket!
Úgyhogy mikor magyar létedre Erdély és a többi Magyar Hazától elszakított, idegenek által megszállt földre lépsz, jusson eszedbe, hogy minden egyes talpalatnyi rögért, Magyar Hősök hullattak a vérüket!!!
Béke poraikra!
Szebb Jövőt!
Zs.
A Székely Hadosztály Tory-százada (1919)
A Székely Hadosztály egy osztaga, átkel a folyón, Erdély, (1919)

Tiltakozás a Benesi dekrétumok ellen és petíció átadás - Szurdokpüspöki – Nógrád megye

(2008. április 19. délelőtt 10 óra)

A zuhogó esőben a község Milleneumi emlékparkjában tartott demonstráció több helybeli polgár.
A gyűlés előtt Szurdokpüspöki polgármestere átvette a MVSZ petíció szövegét a szervezőktől.
A Magyar Himnusz eléneklése után alábbi szöveg került felolvasásra.

Kedves barátaim!

Biztosan tudjátok, hogy a magyarság még a mai napig is a volt Csehszlovákia mai Szlovákia területén úgy él, hogy egy érvényben lévő rendelet szerint minden magyar kollektíven bűnös nemzet a II. VH-ban történtek miatt. Tették ezt a magyarokkal az ún. Benesi dekrétumokkal. A mai napig ezek a dekrétumok érvényben maradtak.
Ezen dekrétumokról szerte a világban már számos közéleti személység negatív véleménnyel van. Ezt azoknak köszönhetjük, akik nem nyugszanak bele az igazságtalanságokba, ez az eredménye –de nem elég!- az elmúlt évek –a kommunista diktatúrák formális bukása után- annak az állhatatos munkának, melyet mi itt és most megkoronázzunk, és megpecsételjük aláírásunkkal.
Most rajtunk múlik, magyarokon, minden egyes emberen, hogy milyen tömegesen tudjuk ezt a petíciót aláírni, hogy a Világ figyelmét felhívjuk egy olyan állam rendszerbeli felépítéséről, ahol még a mai nap is az Európai Unióban mint az egyenjogúság és demokrácia megtestesítőjének hordozója, élnek, sőt hatékonyan ma is érvényben lévén azt Szlovákiában úgy értelmezik, hogy a területén élő népesség közül a magyar és a német nemzet kollektíven bűnös nemzet. Tehát még azok is bűnösök, akik nem is éltek a II VH ideje alatt, csupán azért hordozzák a bűnösségi stigmát, mert ma is magyarnak születnek. Ilyen náci rendelet van érvényben ma egy olyan országban, amely országban a zsidókat nemcsak üldözték a háború egész folyamán, hanem deportálták is német és lengyel koncentrációs táborokba. Ezzel ellentétben Magyarország területén egészen 1944. március 19.-ig semmilyen megkülönböztetés sem zsidó, sem cigány ellen nem folyt. Csak a jelzett dátum után, vagyis a Magyarországot megszálló német hadsereg bevonulásával és hatalomátvétellel kezdődött meg a zsidók deportálása. Tudott és ismert tény az, hogy Magyarországon keresztül több százezer lengyelországi, szlovákiai és más állambeli zsidó menekült el az országaikban dúló háború viszontagságai és az üldözés elől.
A petícióval azt hivatottunk felébreszteni a Világ népei előtt, hogy mi, akik ma már az EU polgáraivá lettünk, nem maradhatunk megkülönböztetve, megbélyegezve még az anyai méhben bűnösökké.
Nincs még egy, magát demokratikusnak nevező ország sem ahol meghoztak volna olyan rendeletet és hagytak érvényben, amelyben már eleve a még meg sem születetteket, csak azért mert más nemzetiséghez tartoznak, azokat bűnösnek nyilvánítva megalázzanak, gyalázzanak és degradáljanak személyi jogainak gyakorlásában. Ennek egyik következménye az, hogy az ott élő több százezer lelket számláló magyar kisebbség nem szerveződhet autonóm törekvéseinek érvényesítéséhez.
Köszönjük szépen az aláíróknak e nemes szándékát és azt, hogy egy nem demokratikus, sőt mélyen nácista rendeletet elítélően véleményez, amely további fennmaradása esetén nemcsak a mi szégyenünk lesz mert nem tettünk meg mindent tőlünk telhetőt, hanem szégyenéve is válhat az egész EU-nak amely szemrebbenést nélkül tűri a magyarok elleni diszkrimináló, embertelen politikát.
A mai napon, a Szurdokpüspöki demonstrációhoz hasonlóan, Buenos Airestől New Yorkig –ahol ottani idő szerint délután 3 kor tartanak tiltakozó gyűlést az ENSZ-palota előtt- emberek ezrei, magyarok és nem magyarok emelik fel szavukat a demokrácia és a civilizáció e szégyene ellen, amelyet Benesi dekrétumok a neve.

Fejünket végre fölemeltük. Isten, és Igazsága velünk van!
Köszönöm, hogy meghallgatták.

A beszéd után, Groholy Milán: Háromszor is nem! c. verse hangzott el, majd a Székely Himnusz eléneklésével végét ért a Benesi dekrétumok elleni tiltakozó gyűlés a kicsiny Nógrád-megyei falúban.


(Képek: Szászvári Linda)

Az üzenet - The message (in hungarian)

Ezt a beszédet a Próféta (béke legyen vele)
a Hidzsra tizedik évében mondta (632 i.u.)
Arafa hegye alatt.

2008. április 18., péntek

Egy cionista gyilkosság képei...

In memoriam Fadel Shana
cameraman of Reuters
killed by the zionist occupators
of PalestinaFadel Shana
R.I.P


No comment!9/11 botrány botrány hátán...de hol van még a vége?

A szeptember 11.-i hős egy hatalmas blöff volt

A közelében sem volt a Ground Zeronak

Fred Parisi New-Yorki rendőrt hősnek nevezték a mentésben felmutatott hatalmas és hősies munkájáért. A hős rendőr még egy alapítványt is létrehozott a mentésben résztvevő mentő-munkásokért, hogy ezzel is kapcsolódjon a hatalmas és gigantikus mentés mítoszához.

Csak egy pici szépséghiba csúszott az egészbe, nevezetesen az, hogy Fred Parisi SOHA sem tette a lábát a Ground Zero talajára, a mentesről nem is szólva.

A lelepleződés akkor jött amikor részt vett egy hatalmas szimpátia tüntetésen avagy más néven manifesztációs tüntetésen New Yersey-ben, azért, hogy pénzt gyűjtsön az egészség és betegsegélyezést illetően, a mentő-munkások számára írta az NY Daily News

Fred Parisi látszik a tüntetésen készült fotón, kezében az amerikai zászlóval.

Elfogták csalás büntette miatt.

Ha valaki a mentési munkákra asszociál a csalást és a letartóztatást illetően, akkor téved. A 40 éves, háromgyermekes családapát azért tartóztatták le, mert egy design-vállalattól, melyet ö maga alapított 235 000 dollárt sikkasztott el !!!.

A letartóztatással kapcsolatban tudták leleplezni a blöffölő "hőst"

Parisi korában megalakította a "9/11 Rescue Workers Foundation nevű alapítványt a mentő-munkások megsegítésére. Az alapítvány mottója az, hogy

"Fred ott volt amikor a második repülőgép becsapódott."

De az az emlék "üldözi", hogy a tűzoltók azt mondták neki, hogy :

Fred maradj itt, mi meg hamarosan visszatérünk.

A "hős" Fred pedig maradt és "ezreket" mentett meg saját bevallása szerint !!

A történet szívfacsaró része most jön.

A MENTÈSI AKCIÒJA során egy nagyon különös tüdőbetegséget kapott (így járnak a hazugok! A fordító beszúrása ) . A leleplezés a munkaadójától jött, azaz a New-York-i rendőrségtől.
A "hős " éppen akkor a Floyd Bennett Field nevű Brooklyn-i városrészben volt, ahol autóvezetési gyakorlatokat végzett.

A cikket Mia -Li Hallgren írta a semleges svéd Esti Újság számára
Fordította svédből Szász Ágnes /zola /

Var inte i närheten av Ground Zero

New York-polisen Fred Parisi har kallats hjälte för sina räddningsinsatser den 11 september. Han har även startat en fond för räddningsarbetare som han själv.

Det finns bara ett litet problem. Parisi satte aldrig sin fot pĺ Ground Zero.

Avslöjandet kom i gĺr samband med att han deltog i en manifestation i New Jersey för att samla in pengar till hälso- och sjukvĺrd för räddningsarbetarna, skriver NY Daily News. Han syns pĺ foton frĺn manifestationen hĺllande i den amerikanska flaggan.
Den 40-ĺrige trebarnspappan greps dĺ i ett helt annat ärende. Han misstänks ha svindlat 235 000 dollar frĺn ett designföretag som han själv grundat. I samband med gripandet kunde man avslöja Fred Parisis bluff.
Parisi har tidigare startat fonden för att samla in pengar till räddningsarbetare som han själv.
Pĺ fondens pressrelease stĺr det "Fred var där när andra planet träffade. Men vad som förföljer honom är minnet av vad brandmännen sa till honom innan de gick upp i byggnaden: Stanna här Fred, vi är snart tillbaka". Enligt honom själv hjälpte han till att "rädda tusentals".

Fick lungsjukdom

Fred Parisi säger sig även ha fĺtt en ovanlig lungsjukdom pĺ grund av sina räddningsinsatser efter den 11 september.
Avslöjandet att Fred Parisi aldrig satte sin fot pĺ Ground Zero kom frĺn hans arbetsgivare. Enligt New York polisen var han pĺ i Brooklyn för att träna bilkörning vid tiden för attackerna.

Mia-Li Hallengren

Related Content from NYDailyNews.com

 • 2001 recruit: Fraud suspect was in B'klyn

  Posted on 2008-04-02 01:26:03 A former fellow police recruit of alleged 9/11 fraudster Fred Parisi insists the jailed ex-cop was with him at a training facility on the far side of Brooklyn when the twin towers fell.
 • I'm telling ya, I'm a hero!

  Posted on 2008-04-01 01:26:28 An accused 9/11 fraudster insisted in a jailhouse interview Monday that he worked as a cop at Ground Zero - even as the NYPD said it was not so.
 • Con man used claims of being 9/11 responder to get close to celebrities

  Posted on 2008-03-31 01:13:25 Fred Parisi, the con man who falsely bragged he helped rescue thousands as a New York cop on 9/11 and began a foundation to help sick workers, wanted nothing more than to spin his lies to talk show queen Oprah.
 • Ground Zero 'hero' arrested

  Posted on 2008-03-30 02:49:02 A self-styled 9/11 hero who brags he helped "rescue thousands" as a New York City cop is a fraud who never set foot near the World Trade Center that day and quit the force before graduating from the academy, sources told The News.
Powered by Inform

NATO fegyver a talibánoknak!!!


Nem megvetendő hír !! Szobhanallah allhamdulillah !!!

Nato gav vapen till talibanerna

När Natostyrkorna försĺg lokala polisstyrkor med mat, vatten och vapen begicks ett ordentligt misstag Släppte lasten över talibanernas fästen.

A NATO adott fegyvert, a talibánoknak.
Amikor a NATO ellátta a helyi rendfenntartó erőket ( azaz az ottani rendőrséget !!) akkor egy hatalmas hibát követtek el: a rakományt a talibánok állásai felett engedték le.
( A satellitek és a fejlett radarok korában... nevetnem kell, de nincs kedvem )
Eredetileg ennivalót, vizet és FEGYVERT !! akartak lejuttatni a lakosságnak, jobban mondva a rendőrségnek, de valamilyen "csoda" folytán fegyverek hullottak, pont a "terroristáknak " titulált talibánok harci állásaira.
Mennyből az angyal helyett, egy kis mennyből a fegyver !! Mit tesz Isten pont a terroristáknak !!!.

Az Iszlámban úgy látszik az IMA ereje nagyobb, mint ahogy azt egy közönséges halandó elgondolná !!!

(HR)

Netanyahu: 9/11 good for Israel...what a surprise!

Netanyahu says 9/11 terror attacks good for Israel
By Haaretz Service and Reuters

Likud chairman and opposition leader Benjamin Netanyahu. (Limor Edrey / Archives)

The Israeli newspaper Ma'ariv on Wednesday reported that Likud leader Benjamin Netanyahu told an audience at Bar Ilan university that the September 11, 2001 terror attacks had been beneficial for Israel.

"We are benefiting from one thing, and that is the attack on the Twin Towers and Pentagon, and the American struggle in Iraq," Ma'ariv quoted the former prime minister as saying. He reportedly added that these events "swung American public opinion in our favor."

Netanyahu reportedly made the comments during a conference at Bar-Ilan University on the division of Jerusalem as part of a peace deal with the Palestinians.

Meanwhile, Iran's President Mahmoud Ahmadinejad cast doubt over the veracity of the September 11 attacks Thursday, calling it a pretext to invade Afghanistan and Iraq.

"Four or five years ago, a suspicious event occurred in New York. A building collapsed and they said that 3,000 people had been killed but never published their names," Ahmadinejad told Iranians in the holy city of Qom.

"Under this pretext, they [the U.S.] attacked Afghanistan and Iraq and since then, a million people have been killed only in Iraq."

Speaking Wednesday at a news conference on the Iran threat, Netanyahu compared Ahmadinejad to Adolf Hitler and likened Tehran's nuclear program to the threat the Nazis posed to Europe in the late 1930s.

Netanyahu said Iran differed from the Nazis in one vital respect, explaining that "where that [Nazi] regime embarked on a global conflict before it developed nuclear weapons," he said. "This regime [Iran] is developing nuclear weapons before it embarks on a global conflict."

My comment: finally they (Netanyahu) accepted what we already know!

Bojkott a Raiffeisen ellen!

Raiffeisen Ingatlan Rt. vs. Buda Vár 1:0
2008.04.15. 12:44 zero

Mélygarázst épít a Várban a Raiffeisen Ingatlan Rt. Ehhez elbontották a Budai vár falának egy részét. A Vár az UNESCO világörökségi listáján szerepel. A bontási engedélyt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megadta, név szerint Mezős Tamás. Nem áll össze a kép, ugye?

A lebontott falszakasz több mint 500 éves, és jórészt a föld alatt volt, ezért maradt meg ilyen jó állapotban. Siralmas, hogy "túlélte" a törökök kiűzését, az 1848-as csatározásokat, a II. világháborút, és akkor a Raiffeisen-Mező páros egy tollvonással (és egy légkalapáccsal) eltünteti.

Az tipikusan magyaros történet több kérdéset is felvet:

Minek kell mélygarázs a Várban? Minek kell autóval felmenni a Várba? Van várbusz, sima busz, sikló, szépen lehet sétálni is ...

Profitért mindent? Több millió forint 1 parkolóhely a Várban egy évre, szépen fel lehet szorozni a 290 férőhellyel. Vagy 700 férőhellyel, mert bővíteni fogják majd a mélygarázst. Máris egy milliárdos bizniszt kaptunk, évente ...


Hogy kaphattak a bontáshoz engedélyt? A Kulturális Örökségvédelemi Hivatal melyik szót nem tudja értelmezni , az "örökséget" vagy a "védelmit"? Magyarország a 41. helyen van a Transparency International korrupciós listáján. Vajon a nagy üzlet reményében mennyit kapott zsebbe Mezős Tamás azért az egy pecsétért? Egyáltalán, ezt így mégis hogy képzelte? Ha egy garázst akarok építeni hátul a kertben, ahhoz legalább 20 féle engedély kell, a világörökség részét képező helyen meg egy ilyen Mezős Tamás pecsétje elég? Aki ráadásul ezzel védekezik: "nincs más megoldás" és "ellenkező esetben nem épülhetett volna meg a garázs, ami pedig szerintük a várnegyed védelméhez elengedhetetlen" Remek érvek! A mélygarázs természetesen tényleg elengedhetlen a milliárdos bevétel eléréséhez ...

Vajon ha a római Colosseum alá/mellé mélygarázst építenének, a római Örökségvédelmi Hivatal engedné a Colosseum egy részének elbontását, mert "nincs más megoldás"? Nem hinném ...

Hol voltak a civilek? Az Óvás is csak a régi zsidónegyed házaiért tudja magát aktivizálni? Bár ezt írják magukról: "ÓVÁS! civil szerveződés Budapest kulturális örökségének védelmére". És a többi civil szervezet? Az antifasiszta tüntetés szervezésére bezzeg futotta, a Budai Vár meg le van szarva? Nem hiszem, senkit sem érdekel ez? Minek kell történni, hogy az emberek kiálljanak valamiért? Ha esetleg a Raiffeisen Ingatlan Rt. lebontja a Mátyás-templomot, mert egy szép teniszpályát építene a helyére, akkor arra felkapnák az emberek a fejüket? Bár nem szeretnék ötleteket adni a Raiffeisen-nek, ki tudja, lehet hogy Mezős Tamás arra is megadná az engedélyt. Úgyis romos már a Mátyás-templom...


Vagy a Halászbástyát. Azt már úgy is kiszemelték maguknak (a reklámfilm itt nézhető meg) ...

Molnár László, a Raiffeisen Ingatlan Rt. ügyvezetője szerint ők a várfalhoz hozzá sem nyúltak. Azt hiszem, ez a kijelentés csont nélkül a hónap egyik legpofátlanabb hazugsága, errefelé lehet megnézni az M1 Híradójában.


TV2 Híradós videó erre.


A témában többet a Sírásók blogon (ami egy régészeti blog, mert ilyen is van ám!)

Forrás: http://vastagbor.blog.hu/2008/04/15/raiffeisen_ingatlan_rt_vs_buda_var_1_0

2008. április 17., csütörtök

Saját halálát filmezte le a Reuters operatőre + Képek

Saját halálát filmezte le a Reuters operatőre Gázában.

Fadel Shanával egy izraeli rakéta végzett munka közben. Az operatőr éppen azt filmezte, hogy egy izraeli tank lövésre készül. A tank végül a Reuters stábját lőtte ki. Az operatőr meghalt, hangmérnöke is súlyosan megsérült.

A brit hírügynökség londoni főszerkesztője azonnali vizsgálatot követel az ügyben. A gázai–izraeli határon fellángolt összecsapásokban már 22-en haltak meg. A palesztin fegyveresek lelőttek három izraeli katonát, a hadsereg válaszul egy közeli menekülttábort bombázott.

A fotókon az operatőr felvételeinek utolsó, kikockázott képei láthatók

Fotók: Fadel Shana, Reuters


(MNO)


Magnum fotósok első csoportos anyaga 1955-ből© Jean Marquis / Magnum Photos
Dunapart, Budapest, Ungarn, 1954
(a képre kattintva nagyítható!)

MAGNUM'S first
08.04.2008 - 18.05.2008

Magnum Photos und WestLicht präsentieren erstmals die sensationelle Wiederentdeckung der frühesten Magnum-Gruppenausstellung aus dem Jahre 1955.

Über fünfzig Jahre lag die Ausstellung Gesicht der Zeit vergessen im Keller des französischen Kulturinstitutes in Innsbruck bevor sie 2006 an Magnum Photos zurückgegeben wurde. Ordentlich verpackt in zwei Holzkisten warteten 83 individuell auf unterschiedlich eingefärbten Holzfaserplatten aufgezogene Vintage Prints der international renommierten Magnum-Fotografen Henri Cartier-Bresson, Marc Riboud, Jean Marquis, Werner Bischof, Robert Capa und der Österreicher Erich Lessing, Inge Morath und Ernst Haas auf ihre Wiederentdeckung.

Die bisherige Annahme, dass die erste Magnum-Gruppenausstellung von Fritz Gruber im Herbst 1956 für die Kölner photokina kuratiert wurde, wird durch diesen einmaligen historischen Fund revidiert. Recherchen ergaben, dass Gesicht der Zeit im Juni/Juli 1955 in den Räumlichkeiten des Institut Francais in Innsbruck ihren Auftakt hatte. Im September 1955 wurde sie in der Galerie Würthle in Wien präsentiert. Danach wurde die Ausstellung in Bregenz im Palais Thurn und Taxis gezeigt. Als weitere Station folgte vom 21. Januar bis 5. Februar 1956 das Joanneum in Graz und den Schlusspunkt setzte die Neue Galerie in Linz.

Thematisch ist die Ausstellung in ein Einleitungskapite, das die Agentur Magnum und die Fotografen vorstellt, sowie in acht Reportagen zusammengefasst. Im Zentrum der Ausstellung steht als umfangreichste Gruppe Henri Cartier-Bressons Reportage über seine Begegnung mit Mahatma Gandhi, dessen Tod und Einäscherung. Marc Riboud ist mit einer neunteiligen Bildserie über Dalmatien vertreten und Jean Marquis mit Aufnahmen aus Ungarn. Die beiden Magnum Fotografen Robert Capa und Werner Bischof, die beide im Mai 1954 verunglückten, werden in der Ausstellung posthum geehrt. Capa ist mit drei Aufnahmen zu Baskischen Volkstänzen vertreten und Bischof mit einer kleinen Werkübersicht. Erich Lessings Reihe Wiener Kinder ist die einzige Serie, die direkt auf das Ausstellungsland verweist, denn seine Landsfrau Inge Morath präsentiert Bilder aus dem Londoner Stadtteil Mayfair und Ernst Haas eine Serie von zwölf Fotografien aus Ägypten, die während den Dreharbeiten des Films Das Land der Pharaonen von Howard Hawks entstanden.

....
http://www.westlicht.com/?id=12913

Magnum Photos and WestLicht Present the Premiere of the Earliest Magnum Group Show From 1955

VIENNA, Austria,

- Magnum's First (1955) 8th April to 18th May 2008

Werner Bischof, Robert Capa , Henri Cartier-Bresson, Ernst Haas, Erich Lessing, Jean Marquis, Inge Morath and Marc Riboud

After 50 years the Institut Français in Innsbruck returned an exhibition to the photographers of the Magnum Agency. It had been stored in a cellar and forgotten. "Magnum Photo. Gesicht der Zeit [The Face of the Times?]" was organised by the Amateur Photographers' Club of Graz and shown in the Graz Joanneum from the January21st to the February 5th 1956.

Up till now the group show curated by Fritz Gruber in autumn 1956 for the photokina in Cologne has been regarded as the earliest Magnum group exhibition.

"Magnum Photo. Gesicht der Zeit" consists of 83 vintage prints by Henri Cartier-Bresson, Marc Riboud, Jean Marquis, Werner Bischof, Robert Capa and the Austrians Erich Lessing, Inge Morath and Ernst Haas. The central theme of the exhibition is photographic "Humanism"....

2008. április 16., szerda

Vers magyaroknak....

Wass Albert
Intelem


Percre se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is éljen.
Összetartásban rejlik csak erő.
Más ember földjén nincs számodra hely.

Félvilágot is befuthatod,
más ember földjén testvértelen leszel,
s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot,
ha nemzetedről megfeledkezel!

Te bús magyar, kit száműzött hazád,
s idegen zsarnok lakja otthonod:
bús sorsodért ne vádold nemzeted,
kit úgy tűnik, Isten is elhagyott.

A látszat csal. Isten ma is a régi.
Te hagytad őt el, te s a többiek,
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,
s a múlt hibáit le nem törlitek:

magyar földön nem lesz új
Magyarország,
Gaz és szemét nem terem nemzetet!
S a gyűlöletet nem mossa le semmi,
csak az összetartó igaz szeretet!

Fresh News from Palestine: Cionist atrocities!!!!

NEWS MIDDLE EAST

Children among Israeli raid dead

The Reuters news car was marked with signs
to say it was a press vehicle [AFP]
Two children and a cameraman from Reuters news agency are among at least 17 Palestinians killed in Israeli attacks in Gaza.
At least nine people were killed and 17 were wounded in an air raid on al-Bureij camp on Wednesday, Palestinian medics said.
At least two of those killed in the attack were children, Dr Moaiya Hassanain of the Palestinian health ministry said.
Fadl Shanaa, a Reuters cameraman, was killed with two Palestinian civilians when a missile hit his vehicle.Shanaa was travelling to al-Bureij camp to cover the aftermath of the air raid there.
Car 'marked'
Jacky Rowland, Al Jazeera's correspondent in Jerusalem, said the car in which Shanaa was travelling was "clearly marked with 'press' symbols".
Your Views

Should the Arab League change its stance on Israel?

Send us your views

"It was even clearly marked on the roof, so it can't be mistaken on the ground or from the air," she said.
"It is quite inconceivable that Israeli forces, who are looking over the territory with drones, helicopters and aeroplanes, were unfamiliar with this car."
An Israeli military spokesman said: "We regret the death of a photographer, but it must be pointed out that there's a war going on against armed terrorists who are extremists and dangerous."
"Members of the media or civilians put themselves in danger by entering a combat zone."
Cross-border raids
Five Palestinians, all of them from the armed wing of the Palestinian Hamas movement, were killed in clashes with Israeli troops earlier in the day.
The Israeli army said it lost three soldiers and that three more were wounded in an exchange of fire near the security fence between Israel and the Palestinian territory.
Hamas said that it killed the soldiers in a "sophisticated ambush" in Gaza City. The deaths were not immediately confirmed by the Israeli military.
An Israeli army spokeswoman said that troops entered the territory to target Palestinian fighters launching rockets.
She said that troops exchanged fire with Hamas fighters at several points, hitting some.
In one battle, Israeli troops were "targeted by Palestinians and there were several casualties," she said, adding that there had been several incidents and that Palestinians had used anti-tank missiles and mortars as well as assault rifles.
'Several casualties'
Hamas officials said that the Israeli soldiers were supported by helicopter gunships during the fighting near the Nahal Oz border terminal.
Hamas said that it carried out a "sophisticated
ambush" on Israeli forces in Gaza City [AFP]
Two Israeli civilians, two Palestinian civilians and two fighters were killed in an attack on the border crossing last week, the only terminal for supplying fuel to the Gaza Strip and its 1.5 million people.
Fuel deliveries, which were halted after the April 9 attack, were resumed on Wednesday, Israeli and Palestinian officials said.
Israeli officials had said earlier on Wednesday that the terminal would not be reopened.
The move to resume fuel deliveries came a day after the UN called for Israel to re-open supplies to Gazan civilians.
Mahmoud Khuzandar, the deputy director of the Gaza fuel station owners' association, said Israel had pumped 90 tons of liquid gas for cooking and 180 thousand litres of fuel for the power station into Gaza.
However, an Israeli defence official said that they had only sent fuel for a power plant.


Source: Al Jazeera and agencies

Intifada - Türk clip

Két video a www.filistinemektup.com -tól...Two clips from filistinemektup.com

Nota para hoy - Quote of today - Idézet mára...

Amigos y nadie más, el resto: la selva!

Barátok és senki más. A többi: a dzsungel!

Jorge Guillen

Slovak Nazi Style

Europe Revised”

Slovak Nazi style…

From the website of the

Slovak Nationalist Party, Apr. 14 2008

Slovak wish-map of Europe:

The 1100-year-old state of Hungary destroyed and wiped off the map

and from existence!

Never!

Resist! Demonstration April 19th,

3 o’clock at the UN!

New York, USA

Oh those stupid americans...Oh, ezek az ostoba amerikaiak...

Apple Mecca: a provocation
or just a new example of american primitivism
We had really hoped to confirm recent blog reports that a massive Apple Computer store going up in midtown Manhattan, aka "Apple Mecca," will be the company's first retail outlet open 24 hours a day.
But, alas, an Apple spokesman said the company isn't ready to confirm, deny or make any official announcements about the store, so we can only offer our observations, and point to what others have written.
applemecca

The store--which will reportedly be 25,000 square feet--is located in the underground retail plaza of the General Motors Building on Fifth Avenue between 58th and 59th streets, according to a February Think Secret report. Our photographer confirmed Friday that construction is well underway on a cube-shaped above-ground entrance to the building.

By all accounts, the store is supposed to open sometime in late May, and might also be the first store to feature an iPod Bar.

We were particularly impressed with the San Francisco Chronicle Culture Blog's observation that the "Mecca's" above-ground entrance "bears an uncanny resemblance to the big black Ka'bah (AKA: The House O' Abraham) to whence all Islamic pilgrims take their grueling mandatory hajj."

Makes sense, the blog adds, "because it shall be open 24 hours a day, seven days a week and hence shall be the place New Yorkers shall take a holy pilgrimage whenever they crave a new iPod Nano at 4:00 am or when they desperately need to have the Mac geeks at the Genius Bar instruct them on how to purge all the gay teen chat transcripts and German fetish porn from their iBooks before their Senate confirmation hearings."

For what it's worth, we did find Apple job postings for the Midtown store, and no mention of 24-7 work.

Al-Aqsa in danger - Az Al-Aqsa-i mecset veszélyben!


What is Jihad? Islamic Holy War? Muslims Killing Jews and Christians?


What is Jihad? Islamic Holy War? Muslims Killing Jews and Christians?

That is what we are told - by the western media.But what is the real truth behind this word

"JIHAD?" -

by Dr. Amir Ali, Ph.D. (May Allah have Mercy on him)

Jihad
Explained

By: M. Amir Ali, Ph.D.

In the linguistic sense, the Arabic word "jihad" means struggling or striving and applies to any effort exerted by anyone. In this sense, a student struggles and strives to get an education and pass course work; an employee strives to fulfill his/her job and maintain good relations with his/her employer; a politician strives to maintain or increase his [1] popularity with his constituents and so on. The term strive or struggle may be used for/by Muslims as well as non-Muslims; for example, Allah, the One and Only True God says in the Qur'an:

"We have enjoined on people kindness to parents; but if they STRIVE (JAHAD-AKA) to make you ascribe partners with Me that of which you have no knowledge, then obey them not..." (29:8; also see 31:15)

In the above two verses of the Qur'an , it is non-Muslim parents who strive (jahad-aka) to convert their Muslim child back to their religion.

In the West, "jihad" is generally translated as "holy war," a usage the media has popularized. According to Islamic teachings, it is UNHOLY to instigate or start war; however, some wars are inevitable and justifiable. If we translate the words "holy war" back into Arabic, we find "harbun muqaddasatu," or for "the holy war," "al-harbu al-muqaddasatu." WE CHALLENGE any researcher or scholar to find the meaning of "jihad" as holy war in the Qur'an or authentic Hadith collections or in early Islamic literature. Unfortunately, some Muslim writers and translators of the Qur'an, the Hadith and other Islamic literature translate the term "jihad" as "holy war," due to the influence of centuries-old Western propaganda. This could be a reflection of the Christian use of the term "Holy War" to refer to the Crusades of a thousand years ago. However, the Arabic words for "war" are "harb" or "qital," which are found in the Qur'an and Hadith.

For Muslims the term JIHAD is applied to all forms of STRIVING and has developed some special meanings over time. The sources of this development are the Qur'an (the Word of God revealed to Prophet Muhammad (S) [(S) denotes Sall-Allahu 'alayhi wa sallam, meaning peace and blessings of Allah be upon him]. The Qur'an and the Hadith use the word "jihad" in several different contexts which are given below:

1. RECOGNIZING THE CREATOR AND LOVING HIM MOST:

It is human nature to love what is seen with the eyes and felt with the senses more than the UNSEEN REALITY. The Creator of the Universe and the One God is Allah. He is the Unseen Reality which we tend to ignore and not recognize. The Qur'an addresses those who claim to be believers:

"O you who believe! Choose not your fathers nor your brethren for protectors if they love disbelief over belief; whoever of you takes them for protectors, such are wrong-doers. Say: if your fathers, and your children, and your brethren, and your spouses, and your tribe, and the wealth you have acquired, and business for which you fear shrinkage, and houses you are pleased with are dearer to you than Allah and His Messenger and STRIVING in His way: then wait till Allah brings His command to pass. Allah does not guide disobedient folk." (9:23, 24)

It is indeed a struggle to put Allah ahead of our loved ones, our wealth, our worldly ambitions and our own lives. Especially for a non-Muslim who embraces Islam, it may be a tough struggle due to the opposition of his family, peers and society.

2. RESISTING PRESSURE OF PARENTS, PEERS, AND SOCIETY:

Once a person has made up his mind to put the Creator of the Universe above all else, he often comes under intense pressures. It is not easy to resist such pressures and STRIVE to maintain dedication and love of Allah over all else. A person who has turned to Islam from another religion may be subjected to pressures designed to turn him back to the religion of the family. We read in the Qur'an:

"So obey not the rejecters of faith, but strive (jahidhum) against them by it (the Qur'an) with a great endeavor." (25:52)

3. STAYING ON THE STRAIGHT PATH STEADFASTLY:

Allah says in the Qur'an:

"And STRIVE (JADIHU) for Allah with the endeavor (JIHADIHI) which is His right. He has chosen you and has not laid upon you in the DEEN (religion) any hardship..." (22:78)

"And whosoever STRIVES (JAHADA), STRIVES (YUJAHIDU) only for himself, for lo! Allah is altogether independent of the universe." (29:6)

As for those who strive and struggle to live as true Muslims whose lives are made difficult due to persecution by their opponents, they are advised to migrate to a more peaceful and tolerant land and continue with their struggle in the cause of Allah. Allah says in the Qur'an:

"Lo! As for those whom the angels take (in death) while they wronged themselves, (the angels) will ask: 'In what you were engaged?' They will way: 'We were oppressed in the land.' (The angels) will say: 'Was not Allah's earth spacious that you could have migrated therein?'" (4:97)

"Lo! Those who believe, and those who emigrate (to escape persecution) and STRIVE (JAHADU) in the way of Allah, these have hope of Allah's mercy..." (2:218)

Allah tests the believers in their faith and their steadfastness:

"Or did you think that you would enter Paradise while yet Allah knows not those of you who really STRIVE (JAHADU), nor knows those (of you) who are steadfast." (3:142)

"And surely We shall try you with something of fear and hunger, and loss of wealth and lives and fruits; but give tidings to the steadfast." (2:155)

We find that the Prophet Muhammad (S) and his clan were boycotted socially and economically for three years to force him to stop his message and compromise with the pagans but he resisted and realized a moral victory [2].

4. STRIVING FOR RIGHTEOUS DEEDS:

Allah declares in the Qur'an:

"As for those who STRIVE (JAHADU) in Us (the cause of Allah), We surely guide them to Our paths, and lo! Allah is with the good doers." (29:69)

When we are faceD with two competing interests, it becomes jihad to choose the right one, as the following Hadith exemplify:

"Aisha, wife of the Prophet (S) asked, 'O Messenger of Allah, we see jihad as the best of deeds, so shouldn't we join it?' He replied, 'But the best of jihad is a perfect Hajj (pilgrimage to Makkah).'" (Sahih Al-Bukhari #2784)

At another occasion, a man asked the Prophet Muhammad (S):

"'Should I join the jihad?' He asked, 'Do you have parents?' The man said, 'Yes!' The Prophet (S) said, 'Then strive by serving them!'" (Sahih Al-Bukhari #5972)

Yet another man asked the Messenger of Allah (S):

"'What kind of jihad is better?' He replied, 'A word of truth in front of an oppressive ruler!'" (Sunan Al-Nasa'i #4209)

The Messenger of Allah (S) said: "...the MUJAHID (one who carries out jihad) is he who STRIVES against himself for the sake of Allah, and the MUHAJIR (one who emigrates) is he who abandons evil deeds and sin." (Sahih Ibn Hibban #4862)

5. HAVING COURAGE AND STEADFASTNESS TO CONVEY THE MESSAGE OF ISLAM:

The Qur'an narrates the experiences of a large number of Prophets and good people who suffered a great deal trying to convey the message of Allah to mankind. For examples, see the Qur'an 26:1-190, 36:13-32. In the Qur'an, Allah specifically praises those who strive to convey His message:

"Who is better in speech than one who calls (other people) to Allah, works righteous, and declares that he is from the Muslims." (41:33)

Under adverse conditions it takes great courage to remain a Muslim, declare oneself to be a Muslim and call others to Islam. We read in the Qur'an:

"The (true) believers are only those who believe in Allah and his messenger and afterward doubt not, but STRIVE with their wealth and their selves for the cause of Allah. Such are the truthful." (49:15)

6. DEFENDING ISLAM AND THE COMMUNITY:

Allah declares in the Qur'an:

"To those against whom war is made, permission is given (to defend themselves), because they are wronged - and verily, Allah is Most Powerful to give them victory - (they are) those who have been expelled from their homes in defiance of right - (for no cause) except that they say, 'Our Lord is Allah'..." (22:39-40)

The Qur'an permits fighting to defend the religion of Islam and the Muslims. This permission includes fighting in self-defense and for the protection of family and property. The early Muslims fought many battles against their enemies under the leadership of the Prophet Muhammad (S) or his representatives. For example, when the pagans of Quraysh brought armies against Prophet Muhammad (S), the Muslims fought to defend their faith and community [3]. The Qur'an adds:

"Fight in the cause of Allah against those who fight against you, but do not transgress limits. Lo! Allah loves not aggressors. ...And fight them until persecution is no more, and religion is for Allah. But if they desist, then let there be no hostility except against transgressors." (2:190, 193)

7. HELPING ALLIED PEOPLE WHO MAY NOT BE MUSLIM:

In the late period of the Prophet Muhammad's (S) life, the tribe of Banu Khuza'ah became his ally. They were living near Makkah which was under the rule of the pagan Quraysh, Prophet Muhammad's (S) own tribe. The tribe of Banu Bakr, an ally of Quraysh, with the help of some elements of Quraysh, attacked Banu Khuza'ah invoked the treaty and demanded Prophet Muhammad (S) to come to their help and punish Quraysh. The Prophet Muhammad (S) organized a campaign against Quraysh of Makkah which resulted in the conquest of Makkah which occurred without any battle [4].

8. BANISHING THOSE WHO ACT TREACHEROUSLY:

Allah orders the Muslims in the Qur'an:

"If you fear treachery from any group, throw back (their treaty) to them, (so as to be) on equal terms. Lo! Allah loves not the treacherous." (8:58)

Prophet Muhammad (S) undertook a number of armed campaigns to remove treacherous people from power and their lodgings. He had entered into pacts with several Jewish tribes, however, some of them proved themselves treacherous. Prophet Muhammad (S) launched armed campaigns against these tribes, defeated and exiled them from Medina and its surroundings [5].

9. DEFENDING THROUGH PREEMPTIVE STRIKES:

Indeed, it is difficult to mobilize people to fight when they see no invaders in their territory; however, those who are charged with responsibility see dangers ahead of time and must provide leadership. The Messenger of Allah, Muhammad (S), had the responsibility to protect his people and the religion he established in Arabia. Whenever he received intelligence reports about enemies gathering near his borders he carried out preemptive strikes, broke their power and dispersed them [6]. Allah ordered Muslims in the Qur'an:

"Fighting is prescribed upon you, and you dislike it. But it may happen that you dislike a thing which is good for you, and it may happen that you love a thing which is bad for you. And Allah knows and you know not." (2:216)

10. GAINING FREEDOM TO INFORM, EDUCATE AND CONVEY THE MESSAGE OF ISLAM IN AN OPEN AND FREE ENVIRONMENT:

Allah declares in the Qur'an:

"They ask you (Muhammad) concerning fighting in the Sacred Month. Say, 'Fighting therein is a grave (offense) but graver is it in the sight of Allah to prevent access to the path of Allah, to deny Him, to prevent access to the Sacred Mosque, and drive out its inhabitants. Persecution is worse than killing. Nor will they cease fighting you until they turn you back from your faith, if they can..." (2:217)

"And those who, when an oppressive wrong is inflicted on them, (are not cowed but) fight back." (42:39)

To gain this freedom, Prophet Muhammad (S) said:

"STRIVE (JAHIDU) against the disbelievers with your hands and tongues." (Sahih Ibn Hibban #4708)

The life of the Prophet Muhammad (S) was full of STRIVING to gain the freedom to inform and convey the message of Islam. During his stay in Makkah he used non-violent methods and after the establishment of his government in Madinah, by the permission of Allah, he used armed struggle against his enemies whenever he found it inevitable.

11. FREEING PEOPLE FROM TYRANNY:

Allah admonishes Muslims in the Qur'an:

"And why should you not fight in the cause of Allah and of those who, being weak, are ill-treated (and oppressed)? - Men, women, and children, whose cry is: 'Our Lord! Rescue us from this town, whose people are oppressors; and raise for us from You, one who will protect; and raise for us from You, one who will help.'" (4:75)

The mission of the Prophet Muhammad (S) was to free people from tyranny and exploitation by oppressive systems. Once free, individuals in the society were then free to chose Islam or not. Prophet Muhammad's (S) successors continued in his footsteps and went to help oppressed people. For example, after the repeated call by the oppressed people of Spain to the Muslims for help, Spain was liberated by Muslim forces and the tyrant rulers removed. After the conquest of Syria and Iraq by the Muslims, the Christian population of Hims reportedly said to the Muslims:

"We like your rule and justice far better than the state of oppression and tyranny under which we have been living." [7]

The defeated rulers of Syria were Roman Christians, and Iraq was ruled by Zoarastrian Persians.

WHAT SHOULD MUSLIMS DO WHEN THEY ARE VICTORIOUS?

Muslims should remove tyranny, treachery, bigotry, and ignorance and replace them with justice and equity. We should provide truthful knowledge and free people from the bondage of 'associationism' (SHIRK, or multiple gods), prejudice, superstition and mythology. Muslims remove immorality, fear, crime, exploitation and replace them with divine morality, peace and education. The Qur'an declares:

"Lo! Allah commands you that you restore deposits to their owners, and if you judge between mankind that you judge justly. Lo! It is proper that Allah admonishes you. Lo! Allah is ever Hearer, Seer." (4:58)

"O you who believe! Stand out firmly for Allah's witnesses to fair dealing, and let not the hatred of others to you make you swerve to wrong and depart from justice. Be just: that is next to Piety and fear Allah. And Allah is well acquainted with all that you do." (5:8)

"And of those whom We have created there is a nation who guides with the Truth and establishes justice with it." (7:181)

"Lo! Allah enjoins justice and kindness, and giving to kinsfolk, and forbids lewdness and abomination and wickedness. He exhorts you in order that you may take heed." (16:90)

"Those who, if We give them power in the land, establish prescribed prayers (SALAH) and pay the poor-due (ZAKAH) and enjoin right conduct and forbid evil. And with Allah rests the end (and decision) of (all) affairs." (22:41)

DID ISLAM SPREAD BY FORCE, SWORDS OR GUNS?

The unequivocal and emphatic answer is NO! The Qur'an declares:

"Let there be no compulsion (or coercion) in the religion (Islam). The right direction is distinctly clear from error." (2:256)

Here is a good study of the question of the spread of Islam by a Christian missionary, T. W. Arnold:

"...of any organized attempt to force the acceptance of Islam on the non-Muslim population, or of any systematic persecution intended to stamp out the Christian religion, we hear nothing. Had the caliphs chosen to adopt either course of action, they might have swept away Christianity as easily as Ferdinand and Isabella drove Islam out of Spain, or Louis XIV made Protestantism penal in France, or the Jews were kept out of England for 350 years. The Eastern Churches in Asia were entirely cut off from communion with the rest of Christiandom throughout which no one would have been found to lift a finger on their behalf, as heretical communions. So that the very survival of these Churches to the present day is a strong proof of the generally tolerant attitude of Mohammedan [sic] governments towards them" [8].

Islam does not teach, nor do Muslims desire, conversion of any people for fear, greed, marriage or any other form of coercion.

In conclusion, jihad in Islam is STRIVING IN THE WAY OF ALLAH by pen, tongue, hand, media and, if inevitable, with arms. However, jihad in Islam does not include striving for individual or national power, dominance, glory, wealth, prestige or pride.

References

[1]. For the sake of simplicity and easy reading, masculine pronouns have been used throughout this brochure. No exclusion of females is intended.
[2]. Haykal, M. H., THE LIFE OF MUHAMMAD, Tr. Ismail R. Faruqi, American Trust Publications, 1976, p. 132.
[3]. Haykal, pp. 216, 242, 299 and 414 for the Battles of Badr, Uhud, Al-Khandaq and Hunayn, respectively.
[4]. Haykal, p. 395 for the conquest of Makkah.
[5]. Haykal, pp. 245, 277, 311 and 326 for campaigns against the tribes of Banu Qaynuqa', Banu Al-Nadir, Banu Qurayzah and Banu Lihyan, respectively. Also, see p. 283 for the Battle of Dhat Al-Riqa'.
[6]. Haykal, pp. 284, 327, 366, 387, 393, 443 and 515 for the Battles of Dawmat Al-Jandal, Banu Al-Mustaliq, Khayber, Mu'tah, Dhat Al-Salasil, Tabuk and the Campaign of Usama Ibn Zayd, respectively.
[7]. Hitti, Philip K., HISTORY OF THE ARABS, St. Martin's Press, New York, 1970, p. 153.
[8]. Arnold, Sir Thomas W. THE PREACHING OF ISLAM, A HISTORY OF THE PROPAGATION OF THE MUSLIM FAITH, Westminister A. Constable & Co., London, 1896, p. 80.

http://www.islamnewsroom.com/content/view/481/52/