2009. március 17., kedd

MESSAGE FOR THE INTERNATIONAL MEDIA! - ÜZENET A KÜLFÖLDI MÉDIÁNAK!

.
Gyűlölethadjárat a magyarok ellen!
Hatred campaign against Hungarians!

Lakatos Attila, borsod megyei cigányvajda:

Attila Lakatos, Gipsy leader of Borsod County:

"Négyévente, választás előtt mennek csak ki a cigánysorra a cigány képviselők. Romlott konzervvel megveszik a szavazatokat. Ilyenkor az orrukat sem mernék odadugni, mert könnyen megeshet, agyonverik őket arrafelé. Nap mint nap járom a cigánytelepeket, ahol az ember éheznek. Beszélni kell az emberekkel, hogy ne legyen bűnözés. Sokan azt mondják rám, nem vagyok legitim, pedig engem 1200 ember választott vajdává. A szikszói tüntetésen is ott voltam, hívtak, segítsek, majdnem nekiugrottam azoknak a gárdistáknak. Mikor megérkeztek a "cigányvezetők", a helyi képviselő fel se merte vállalni, hogy ő hívott.

"Gipsy representatives only go out to Gipsy settlements in every 4th year before the elections. They buy the votes with tainted cans. But now they won’t go there as it can easily happen that they get beaten up. I go to Gipsy settlements every day, where people are starving. We have to talk to people in order so that there won’t be any deliquency. Most people tell about me that I’m not legitim, however I was elected by 1200 people to be the leader. I was there at the Szikszó demonstration, they called me to help, they almost went against the guardians. When the "Gipsy leaders" arrived, their local representative didn’t want to take on that he was the one who called me.

Ha húsz rablásból húszat cigány követ el, testvéreim, az, mi ha nem cigánybűnözés? Arab? Emberek! Ezeket a bűnöző gyerekeket mi neveltük fel! Úgy nőttek fel, hogy nem ismernek se embert, se Istent. Ütnek, rúgnak, harapnak a cigánygyerekek! Magyar családok írják, hogy vajda úr, jöjjön, ellopták a kádamat, viszik a kerítést és szedik a tetőm. Fogom magam, kimegyek az emberkéimmel, elbeszélgettek a problémásokkal. Járom a cigánytelepeket, ahol az emberek éheznek, és csak annyit tudnak, ezerre kétezer, ötezerre húszezer – mondta utalva az uzsoramaffiára. Ki kell menni, rendet tenni, cigányokra cigányok tudnak hatni!"

If 20 robberies out of 20 is committed by Gipsies then what is it if not Gipsy deliquency? Arabic? People! We raised these deliquent children! They were brought up without knowing God or people. The Gipsy children kick, bite, beat! Hungarian families write to the Gipsy leader to come as Gipsies have stolen away their tube, their fence, or their roof. I go there with my people and talk to these people. I go to the Gipsy settlements where people are starving and all they know is that 1000 equals 2000 and 5000 equals 20 000 – referring to usury maffia. We have to go out, we have to make order, only Gipsies can affect Gipsies."

Az utóbbi napokban az a hír terjedt el külföldi sajtóorgánumok által, hogy Magyarországon erősödőben van a cigányellenesség, mely többek között az etnikum elleni gyűlöletháborúban nyilvánul meg.

Mi, magyarok kérnénk, hogy a külföldi sajtó jeles képviselői jöjjenek Magyarországra, költözzenek néhány hétre keleti országrészünk egyik kistelepülésére és ismerjék meg a valós állapotokat és aztán írják meg azt, amitől ma hangos a nyugati sajtó!

There was a new spread in the last few days from external press that Gipsy intuitiveness is getting stronger in Hungary, which is realised in hatred wars against these etnics. Us, Hungarians would like to ask the illustrious representatives of the external press to come to Hungary, move to one of the settlemens on the Eastern part of the country for a few weeks, get to know the real conditions and after that publish the real facts of which the Western press is so loud!

Magyarország bajban van! Nem csak gazdaságilag, hanem társadalmilag is! Van gyűlöletháború és annak célpontjai a tisztességes jogkövető magyar állampolgárok, akik áldozataik az alulszocializált cigány népesség terror akcióinak, akik a bűnesetekből fedezik megélhetésüket, a többségi társadalom kárára. Természetesen nem lehet általánosítani, azonban az etnikum nagy részén eluralkodott egy olyan bűnözői jelenség, amely egész településeket bénít meg, veszélyt jelentve a tisztességesen élő cigány illetve magyar családokra is! A lakosok félnek, rettegnek, mert tudják, hogy sem a kormányuk, sem pedig a rendőrség nem védi meg Őket. Hiába kiáltanak segítségért, minden egyes bűneset után, a politikai elit és a sajtó rasszizmussal vádolja meg Őket, pedig nem a bőrszín, vagy a származás az ellentétek oka, hanem az alapvető kulturális normák hiánya és az ebből következő bűnözési hajlam!

Hungary is in trouble! Not only economically, but socially as well. There is a hatred campaigne of which the victims are the honest, Hungarian citizens, who are victims of the under socialised Gipsy population’s terror intervention who cover their livings from deliquency on the cost of the majority society. Obviously there cannot be a generalization made, however there is such a deliquent phenomena in the Gipsy population which disables whole settlements meaning a threat to the fair Gipsy and Hungarian families. Residents are scared because they know that they won’t be defended by neither the police nor their government. Their cry for help is vain after every single crime the political elite and the press is accusing them of racism, however it isn’t the difference of the skin colour that causes these, but the lack of basic cultural norms and the deliquency instinct resulting from this.

Az elmúlt években drámaian megnövekedett a cigány származású emberek által elkövetett bűncselekmények száma, amelyeknek esetenként primitív rasszista indítékai is lehetnek!

The crimes committed by people of Gipsy origin grew into a great extent in the last few years, of which can have occassionally primitive racist reasons.

A cigányok, csak "köcsög magyaroknak" nevezik áldozataikat.

Gipsies call their victims "asshole Hungarians".

A "jogvédők", mint Mohácsi Viktória, arra használják fel a befolyásukat, hogy tovább szítsák az ellentéteket és bűnösként állítsák be az áldozatokat! Polgárháborúval fenyegetnek, miközben a vidéki települések már így is háborús övezetekké váltak, ahol a cigányok, a rossz megélhetési viszonyokra hivatkozva követnek el vagyonszerzési és életellenes bűncselekményeket! Tucatjával jelennek meg kaszákkal, kapákkal és kardokkal megfélemlítve áldozataikat, gyakran használva is fegyvereiket!

"Law protectors", such as Viktória Mohácsi use their influence to raise the conflict more and to make the victims appear as guilty. They threathen us with civil war, while the suburban settlements became a place of real war where Gipsies referring to bad living circumstances committ their crimes against life. They show up by the dozen with scythes, swords, even using weapons.

A kormány és a parlamenti pártok nem hajlandóak, sőt nem is alkalmasak arra, hogy egy új társadalmi egyezmény alapjait tegyék le. Fizetett szavazó bázist látnak a cigány lakosságban, akiket a választások idején, néhány ezer forinttal meglehet vásárolni, így nem érdekük, hogy bármit is tegyenek az etnikum életkörülményeiért, illetve a bűnözés megakadályozására.

The government and the political parties won’t, for more incapable of laying the foundations of a new social agreement. They see payed elector basis in the Gipsy community who can be bought by a few thosands of forints in time of elections, this way it’s not their interest to do anything about the living circumstances of this etnic or to stop deliquency.

Az egyetlen politikai erő, amely megoldást sürget a bűnözői hullám megtörésére és az együttélés alapelveinek megerősítésére, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, melyet hazug módon náci, fasiszta pártként definiálnak, hogy ellehetetlenítsék a parlamenten kívüli egyre erősödő pártot, amelyet hatalmi érdekekből kifolyólag utasítanak el és feketítik be.

The only political force which urges a solution to break this deliquency flow and to strengthen the rules of living together is the Jobbik for Hungary Movement, which is defined wrongly as a Nazi and Fascist party to make it impossible for this party to get stronger every day outside the Parliament to exist, and refuse it due to power interests and smearing the movement.

És végül itt van a legakutabb probléma, a cigánybűnözés. Amely – már százszor elmondtuk – nem minden cigányra vonatkozik, nem kollektív ítélet, hanem egy kriminológiai fogalom. Jelentése: hogy vannak olyan speciálisan a cigány etnikumra jellemző bűnelkövetési formák, amelyeket csak speciálisan lehet kezelni. Ez a cigánybűnözés. Ki az, aki ennek létezését tagadni merné? És ki az, aki azt meri állítani, hogy a cigánybűnözés nem burjánzik? Ki az, aki azt állítja, hogy nem nő a színesfém- és a fatolvajlás, az uzsorázás, a késelések, az utcai rablás? Hogy a statisztikák nem mutatják az emelkedést? Mert nem akarják. Vagy ha a statisztikák valóban nem mutatnak emelkedést, az még rosszabb, mert az azt jelenti, hogy korábban is ez volt, csak nem beszélt róla senki.

And at last here is the most severe problem, Gipsy deliquency, which – as told by hundreds of times – refers not to all of the Gipsy community, it’s not a collective judgement, but a criminologic definition. Its meaning is that there are such specific crime characteristics of the Gipsy etnic which can be dealt only specifically. This is Gipsy deliquency. Who dares to deny its existence? And who is the one who dares to tell that Gipsy deliquency is not sprawling? Who is the one who says there are no such things as wood or non-ferrous metal robbery, usury, stabbing or street robberies? Also that statistics don’t show the growth? Because they don’t want to. Or of the statistics really don’t show any growth, it’s even worse, because this means that it was the same earlier only nobody talked about it.

Sem a cigánykérdést, sem a cigánybűnözést, ahogy a politikai és a gazdasági bűnözést sem fogják megoldani a jelenlegi parlamenti pártok. Nekik ez az egész csak matematika. Jelenleg azt mérték a közvélemény-kutató csoportjaik, hogy több a cigányoktól rettegő magyar, mint az egy tányér gulyásért megvásárolható cigány. Most látszólag az embereket képviselik, de csak látszólag. Egyrészt megint csak beszélnek, másrészt hiteltelenek. Nincs sem erejük, sem szándékuk, hogy valóban fellépjenek. Nekik csak a közelgő választások miatt fontos a kérdés. Ha az megvolt, ha ott bezsebelték a szavazatokat, akkor négy évig megint magára hagyva retteghet a szerencsétlen adófizető. – Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt elnöke.

The present parliemantial parties won’t solve the Gipsy question, or Gipsy deliquency neither the political nor the economic deliquency. For them all this is Mathematics. Their public opinion analyser groups measured recently that there are more Hungarians scared of Gipsies than the Gipsies who can be bought for a plate of Goulasch. They seem tor represent people now, but only seemingly. For one reason they are only talking and they don’t have any credits. They don’t have the power, not even the determination to stand against this. The question is important to them only because of the upcoming elections. If the elections are over, if they earned all the votes, then after that the unfortunate tax payer can remain in fear for the next 4 years again.

A cigánybűnözés néhány állomása:

A few stages of Gipsy deliquency:

2007. március: egy 26 éves cigány fiatalember Polgáron alaposan leitta magát a szociális segély fölvételét követően, majd ordítozva hazafelé indult. Egy útkereszteződésnél ráordított egy idős kerékpárosra, ám az nem állt meg. A cigány fiatalember utánaszaladt, lerántotta a bicikliről, és többször fejbe rúgta. Az idős férfi belehalt sérüléseibe.

March 2007: a young Gipsy man gets really drunk at Polgár after getting his social aid and left home loudly. He shouted at a cyclist at one of the crossroads, but that person didn’t stop. The Gipsy man ran after him person, pulled him down from the bicycle and kicked him in the head more times. The man died in his injuries.

2007. húsvét hétfő: Bakson egy 19 éves cigány fiatalember agyonverte és kirabolta a 99 éves Lajos Piroskát.

Easter Monday 2007: Piroska Lajos 99 –year old was beaten to death and robbed by a 19-year-old Gipsy young man at Baks.

2007. november 18.: Gadnán egy 88 éves nénit erőszakolt meg és rabolt ki egy 21 éves cigány fiatal. A gyilkos ezen felül összeszurkálta áldozatát, kinyomta a szemét, baltával széthasította a fejét és levágta a lábát.

18th November, 2007: A 21-year-old young Gipsy raped and robbed an 88-year-old woman at Gadna. After this the murderer stabbed his victim, pulled her eyes out, cut her head into two with an axe and cut her legs off.

2008. február 22.: Mátraszőlősön egy ágyhoz kötött bácsit rabolt ki egy cigány fiatal, aki rágyújtotta az ágyneműt a magatehetetlen idős emberre.

22nd February, 2008: A Gipsy youngster robbed a sick old man at Mátraszőlős then burned the sheets to the helpless man.

2008. március 10.: Gyöngyösön egy cigány család brutálisan összevert egy doktornőt a városi kórházban, mert nem akarta befektetni a család egyik nőtagját az intézménybe, hanem járóbetegszakrendelésre küldte.

10th March, 2008: A doctor was beaten up brutally by a Gipsy family at Gyöngyös as she didn’t want to lay one of the woman members of the family to the hospital, instead of that she sent her to out-patient service.

2008. április 11.: Jászladányban egy 47 éves önkormányzati dolgozót szúrt nyakon egy törött pohárral egy cigány férfi, mivel úgy vélte, a helyhatóság nem foglalkozik kellő odafigyeléssel személyével.

11th April, 2008: A 47-year-old employee of the municipality at Jászladány was stabbed in the neck with a broken glass by a Gipsy man as he thought his personality is not being considered by the local authority.

2008. május 6.: Dormándon egy cigány nő fojtogatta gyermekei tanárnőjét, mert az rászólt a tanulókra.

6th May, 2008: A Gipsy woman was choking her childrens’ teacher as she was trying to discipline them.

2008. november 23.: Kiskunlacházán egy 14 éves kislányt este hazafele menet megtámadott 6 cigány, megerőszakolták, majd meggyilkolták, és a meztelen holttestét az út mellé hajították.

23rd November, 2008: 6 Gipsies attacked a 14-year-old girl on the way home, they raped her, then killed her and they threw her naked body by the side of the road.

2009. február 8.: Egy veszprémi szórakozóhelyen vasárnap hajnalban szíven szúrták Marian Cozmát, az MKB Veszprém kézilabdacsapata és a román válogatott játékosát. Cozma a kórházban halt bele sérüléseibe. A veszprémi együttes két másik légiósa is súlyosan megsérült, a horvát Ivan Pesic és a szerb Zsarko Sesum. Az elkövetők egy 30 fős cigány társaság tagjaiként érkeztek a szórakozóhelyre, ahol ok nélkül belekötöttek a játékosokba. A 30 főből három egyedet gyanúsítanak a gyilkossággal, kettőt már őrizetbe vettek, a harmadik még szökésben van...

8th February, 2009: Marian Cozma, Romanian player of the MKB Veszprém handball team was stabbed in the heart on Sunday morning in front of a club at Veszprém. Cozma died in his injury in the hospital. The two other legionaries of the team, the Croatian Ivan Pesic and Serbian Zsarko Sesum were seriously injured. The perpetrators came with a 30-people company to the place where they insulted the players without any reasons. There are 3 people convicted with the murderer out of the 30, two have already been arrested, the third is still in escape…

Kérünk mindenkit! Aki csak teheti, küldje el külföldi barátainak ezt az üzenetet! Juttassuk el, minél több helyre! Ismerje meg az igazságot a Világ!

We would like to ask everyone who can afford it to send this message to their friends living in other countries! Let’s forward this message to many places! Let the world know the truth!

.

Nincsenek megjegyzések: